menu

GolferIS

GolferIS

 

Všeobecné obchodní podmínky portál a aplikace Týčko

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GolferIS.cz s.r.o. PRO GOLFOVÝ PORTÁL A MOBILNÍ APLIKACI Tycko.cz / Tycko.sk

Vymezení pojmů
Všeobecné obchodní podmínky jsou souborem pravidel, jež jsou závazné pro každého uživatele
nebo inzerenta Tycko.cz / Tycko.sk
Dále jen “VOP”

Tycko.cz / Tycko.sk je webový portál a mobilní aplikace zobrazující přehledný katalog golfových
hřišť s jejich firemními nebo soukromými zápisy. Skrze portál je také možný prodej jakýchkoli
produktů, které souvisí s oblastí golfu tj. golfové výrobky, green fee atd.
Dále jen “Týčko”

Provozovatelem golfového portálu Týčko je společnostGolferIS.cz s.r.o., IČO: 04202970, vedená u
Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 62624.
Dále jen “Provozovatel”

Uživatelem je každá osoba (registrovaná/neregistrovaná), která navštíví stránky na doméně tycko.cz
/ tycko.sk a tyto stránky využívá.
Dále jen “Uživatel”

Inzerentem je osoba, která na Týčko vloží záznam, akci, produkt do jednotlivé kategorie nebo
firemní zápis. Inzerentem je také osoba, která využívá veškeré možnosti Týčka k propagaci svých
záznamů nebo značky.
Dále jen “Inzerent”

Úvodní ustanovení
1.1 Tyto podmínky upravují veškeré vztahy Provozovatelem se všemi Uživateli Týčka.
1.2 Veškeré vztahy, které nejsou upraveny VOP nebo písemně dohodnuty ve zvláštní smlouvě mezi
Provozovatelem a Uživatelem, se řídí příslušnými právními předpisy České republiky.
1.3 Odchylná ujednání mezi smluvními stranami mají přednost před VOP.
1.4 Každý Uživatel Týčka je povinen se seznámit s VOP, kdy užíváním Týčka s VOP souhlasí a je
povinen se jimi řídit.

Služby Provozovatele
2.1 Vložení záznamů do kategorie “Golfová hřiště, golfové služby, je zdarma.
2.2 V případě porušení VOP ze strany Inzerenta si Provozovatel vyhrazuje právo zrušit jeho
uživatelský účet.
2.3 Provozovatel si vyhrazuje právo nenávratně smazat záznam Inzerenta, a to v případě, kdy vyjde
najevo, že tento inzerát porušuje VOP.
Pravdivost prezentovaných informací
3.1 Inzerent se zavazuje prezentovat prostřednictvím Týčka výhradně pravdivé informace a
informace, které nezpůsobí újmu třetím osobám
3.2 Inzerent se zavazuje prezentovat na Týčku pouze informace a záznamy, které nemohou vést k
jejich záměně s jinou osobou, firmou.
3.3 Za pravdivost prezentovaných informací je zodpovědný Inzerent, který tyto informace
zkontroloval a řádně zrevidoval po upozornění na jejich vložení na Týčko. Inzerent tímto výslovně
souhlasí s tím, že Provozovatel bude uchovávat informace o zápisu dat do systému vedoucí
jednoznačně ke konkrétnímu Inzerentovi.

Podmínky inzerce
4.1 Provozovatel si vyhrazuje právo zamezení prezentování zejména:
4.1.1 Informací, které jsou v rozporu s právním řádem České republiky, etickými normami a
dobrými mravy.
4.1.2 Informací se sexuálním podtextem, jakožto nabídky či poptávky (sexuálně – orientovaných
služeb).
4.1.3 Obchodních nabídek, kurzů, akcí nebo služeb, ve kterých Inzerent podmiňuje čerpání služby
zaplacení finančního obnosu předem.
4.1.4 Nabídek, které využívají systémů multi-level-marketing (MLM)
4.1.5 Všeobecných a obchodních informací o produktech, nabídkách, službách Inzerenta v rámci
kategorií golfové hřiště, golfové služby, akce/události, golfový trenéři a ostatní záznamy (např.
“nejlevnější golfové hřiště”,“nejlevnější trenér v ČR, ubytování atd”, “pronajmu zdarma” nebo “za
odměnu poskytnu”…), které mají charakter reklamy.
4.1.6 Prezentování více firem, osob, služeb či a uživatelů v rámci textu jednoho záznamu.
4.1.7 Informací, které jsou prezentovány v rozporu se zvyklostmi a předpisy pro vyplnění vstupních
formulářů (např. prezentování hvězdiček, podtržítek a dalších znaků v názvu záznamu či obsahu
záznamu.)
4.1.8 Prezentování informací o třetích osobách bez jejich vědomí.
4.1.9 Informací, které mohou poškodit dobré jméno společnosti či obchodní značky Provozovatele
nebo i jiných osob.
4.2 Při opakovaném porušování VOP Uživatelem si Provozovatel vyhrazuje právo tomuto Uživateli
zamezit možnost inzerovat nebo zveřejňovat záznamy na Týčko.

Specifikace záznamů
5.1. Záznam o Inzerentovi ve všech kategoriích je platný na dobu neurčitou.

Odpovědnost za škodu
6.1 Provozovatel neodpovídá za možnou dočasnou nefunkčnost Týčko.
6.1.2 Provozovatel neodpovídá za jakékoli škody vzniklé v důsledku vyšší moci či poruch mimo
technické zařízení Provozovatele.
6.1.3 Provozovatel neodpovídá za jakékoli škody vzniklé poskytnutím nepravdivých či neúplných
informací Inzerenta ve vloženém záznamu.
6.1.4 Za každý jednotlivý zobrazený záznam nebo zápis odpovídá vždy Inzerent, který tento
záznam na Týčko vložil.
6.1.5 Jakékoliv užití obsahu zobrazeného na Týčko., nebo jeho části jinak než pro vlastní potřebu,
zejména jejich užití formou šíření, kopírování či další technické zpracování je zakázáno bez
prokazatelného souhlasu Provozovatele. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo
věcného obsahu stránek ze strany Uživatelů.
6.1.6 Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v záznamu
nebo zápisu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou. Uživatel
souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů.
6.1.7 Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů Týčko ani za způsob jakým Týčko využívají.
Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami.
6.1.8 Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám
přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním portálu Týčko.
Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti
využívání portálu Týčko nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.
6.1.9 Provozovatel za zásahy do práv třetích osob ze strany inzerenta neodpovídá.
6.2 V případě, že Inzerent odsouhlasí po zveřejnění záznamu fotografie (jednotlivé nebo do
fotogalerie), uděluje provozovateli okamžikem souhlasu na Týčko bezúplatnou nevýhradní licenci k
užití fotografií, a to na dobu zveřejnění záznamu Týčko a ke způsobům užití v souladu s určením
Týčko a v souladu s těmito podmínkami.

Nakládání s daty a ochrana osobních údajů
7.1 Provozovatel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ve vztahu k osobním údajům
ukládá zákon č. 101/2000 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) ve
vztahu k Uživateli a Inzerentovi.
7.2 Tento web používá soubory cookies za účelem měření návštěvnosti webových stránek a
vytváření statistik týkající se návštěvnosti, chování návštěvníků na webových stránkách a fungování
webových stránek. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o
chování návštěvníků webu – tento režim je možný nastavit v rámci nastavení prohlížeče.
7.3 S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je
dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to například zasláním emailu na adresu
help@tycko.cz, nebo zasláním dopisu na adresu společnosti GolferIS.cz s.r.o., IČO: 04202970, se
sídlem Brněnská 412/59, Slavonín, 783 01 Olomouc.

Závěrečná ustanovení
8.1 Provozovatel je oprávněn VOP kdykoliv jednostranně změnit nebo doplnit. Smluvní vztah mezi
Provozovatelem a Uživateli se však vždy řídí VOP účinnými v době uzavření smlouvy o poskytnutí
služeb.
8.2 V případě, že dojde mezi Provozovatelem a Uživatelem jako spotřebitelem ke vzniku
spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, je Uživatel oprávněn podat
návrh na mimosoudní řešení takového sporu příslušnému subjektu mimosoudního řešení
spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15 120 00 Praha 2, e-mailová adresa: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz. Případně Uživatel také
může využít platformu pro řešení sporů on-line zřízenou Evropskou komisí, která je dostupná na
adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
8.3 Uživatel se může se svými stížnostmi kdykoliv obrátit na Provozovatele prostřednictvím emailové adresy: help@tycko.cz. S případnými stížnostmi se Uživatel může obrátit též přímo na
orgány státního dozoru v příslušné oblasti. Dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o
ochraně spotřebitele vykonává ve zákonem vymezeném rozsahu Česká obchodní inspekce.
8.4 Tyto podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce s tím, že smlouvy na jejich základě lze
uzavírat rovněž výhradně v českém jazyce.
8.5 Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení těchto Podmínek není dotčena platnost a
účinnost jejich dalších ustanovení.
Provozovatele je možné kdykoli kontaktovat na emailové adrese : help@tycko.cz

Tyto Všeobecné obchodní podmínky GolferIS.cz s.r.o. s.r.o. pro využívání služeb Týčko jsou účinné
a platné od 1.1.2023.