menu

GolferIS

GolferIS

 

Informace o zpracování osobních údajů, portál a aplikace Týčko

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ÚVODEM
Naše společnost GolferIS.cz s.r.o., IČO: 04202970, se sídlem Brněnská 412/59, Slavonín, 783 01 Olomouc,
zapsaná v OR pod sp. zn. C 62624 vedená u Krajského soudu v Ostravě je držitelem práv duševního vlastnictví k
webovému portálu a mobilní aplikaci Týčko, jejímž hlavním účelem je vytvoření rozcestníku českých a
slovenských golfových hřišť (dále jen „Portál“). V rámci Portálu dochází ke zpracování Vašich osobních údajů..
Vaše osobní údaje zpracovává jako správce naše společnost název: GolferIS.cz s.r.o., IČO: 04202970, se sídlem
Brněnská 412/59, Slavonín, 783 01 Olomouc, zapsaná v OR pod sp. zn. C 62624 vedená u Krajského
soudu v Ostravě (dále jen „Správce“), jenž Vás prostřednictvím naší společnosti informuje právě o zpracování
Vašich osobních údajů.
Naše společnost je ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů na Portálu zpracovatelem pro Správce.
Tento dokument obsahuje podrobné informace o zpracování Vašich osobních údajů ze strany Správce ve
smyslu čl. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“), zejména:
 jaké Vaše osobní údaje Správce zpracovává;
 za jakým účelem a po jakou dobu Vaše osobní údaje Správce zpracovává;
 jaká práva Vám z toho plynou a jakým způsobem je můžete uplatnit.

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH POJMŮ
Níže pro lepší srozumitelnost uvádíme krátký přehled základních pojmů, které se vztahují ke zpracování
osobních údajů, a to v souladu s jejich definicí dle GDPR:

OSOBNÍ ÚDAJ – jakákoliv informace o fyzické osobě (subjektu údajů, v tomto případě členů Správce) ze které je
subjekt údajů identifikovaný nebo identifikovatelný, ať již přímo (ze samotného údaje) nebo nepřímo (ve
spojení s dalšími údaji, jež má správce k dispozici) například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový
identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické,
kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – jakákoliv operace nebo soubor operací, které jsou prováděny s osobními údaji
nebo soubory osobních údajů pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění,
zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití,
zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo
zničení.

SPRÁVCE – správcem je osoba (fyzická nebo právnická), orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který
sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

ZPRACOVATEL – zpracovatelem je osoba (fyzická nebo právnická), orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt,
která provádí zpracování osobních údajů pro správce.

PŘÍJEMCEM – příjemcem je osoba (fyzická nebo právnická), orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt,
kterému jsou osobní údaje poskytnuty.
1

PROFILOVÁNÍ – jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k
hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k subjektu údajů, zejména k rozboru nebo odhadu
aspektů týkajících se jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí,
zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.

PRINCIPY, ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Při zpracování Vašich osobních údajů Správce dodržuje následující zásady a postupy:
 Vaše osobní údaje zpracovává korektně, zákonným a transparentním způsobem;
 Vaše osobní údaje zpracovává pouze pro účely, jak jsou popsány v tomto dokumentu a pouze
v rozsahu nezbytném pro naplnění takových účelů;
 Vaše osobní údaje považuje vždy za pravdivé, přesné a aktuální, v případě jakékoliv změny
Vašich osobních údajů Vás tímto žádá o jejich aktualizaci;
 Vaše osobní údaje zpracovává pouze po dobu nezbytnou k naplnění účelů zpracování, jak je
specifikována níže v tomto dokumentu;
 Vaše osobní údaje chrání tak, aby nedošlo k jejich neoprávněnému užití nebo zpřístupnění
osobám, které nejsou oprávněny je zpracovávat, případně aby nedošlo k jinému porušení
zabezpečení Vašich osobních údajů;
 při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k rozhodování založeném výhradně na
automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by mělo pro Vás právní účinky nebo
obdobné účinky, které by se Vás obdobným způsobem významně dotýkaly;
 Správce své zpracovatele, jak jsou dále uvedeni v těchto podmínkách, řádně vybral, aby zamezil
zneužití Vašich osobních údajů.

KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1.1. Pro registraci na Portálu musíte sdělit své osobní údaje Správci, a to v rozsahu jméno, příjmení, emailová adresa a adresa bydliště. Tyto Vaše údaje sdělíte Správci vyplněním přihlášky ke členství, jež je
dostupná online na webových stránkách Správce / v prostorách Správce na vyžádání od pověřené
osoby Správce (manažera, sekretáře apod.). Na základě těchto osobních údajů Vás pověřená osoba
Správce registruje na Portálu.
1.2. Po registraci Vaší osoby Správcem jsou na Portálu dále povinně vyplňovány pověřenou osobu Správce
další Vaše osobní údaje pro splnění účelů zpracování. Jedná se o následující osobní údaje:
1.2.1. Titul;
1.2.2. Rodné číslo;
1.2.3. Handicap – unikátní číslo znázorňující kvalitu hráčů golfu;
1.2.4. Telefonní číslo;
1.2.5. Emailová adresa;
1.2.6. Členské číslo;
1.2.7. Doba členství;
2
1.2.8. Informace o platbách, které jste provedli;
1.2.9. Údaje o sms zprávách a emailech, které Vám byly z Portálu zaslány;
1.2.10. Údaje o Vašich sportovních výsledcích ze systému České golfové federace - o tom, jak jste
turnaj odehrál a průběh turnaje.
1.3. Vaše osobní údaje získáváme přímo od Vás okamžikem, kdy tyto údaje sdělíte za účelem registrace do
Aplikace Správci, a to vyplněním přihlášky ke členství dostupné online na webových stránkách
Správce / v prostorách Správce.
1.4. Dále Správce získává údaje i z jiných zdrojů, a to od České golfové federace, jež údaje o průběhu Vašich
turnajů zveřejňuje na svých webových stránkách.

ÚČEL, PRÁVNÍ ZÁKLAD A DOBA ZPRACOVÁNÍ

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ
2.1. Správce zpracovává Vaše osobní údaje pro následující účely:
2.1.1. poskytnutí plnění na základě smlouvy o členství se Správcem, jejíž obsah je vymezen
podmínkami členství;
2.1.2. zasílání obchodních sdělení;
2.1.3. vypořádání případných nároků mezi Vámi a Správcem;
2.1.4. plnění právních povinností, které pro Správce vyplývají z právních předpisů;
2.1.5. vyřízení Vaších případných žádostí, podnětů nebo stížností.
Správce nemůže zpracovávat Vaše osobní údaje pro jiné účely než výše uvedené.

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ
2.2. Správce zpracovává Vaše osobní údaje, abyste mohli být na Portálu registrování jako členi Správce a
Správce tak mohl spravovat agendu svých členů. Vaše údaje tak zpracovává na základě Vašeho přijetí
podmínek členství, které tedy představují právní základ zpracování.
2.3. Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení je založeno na oprávněném
zájmu Správce na propagaci své činnosti a informování členů o plánovaných událostech.
2.4. Správce zpracovává Vaše osobní údaje dále pro vypořádání případných nároků mezi Vámi a jím na
základě jeho oprávněného zájmu na ochranu jeho práv.
2.5. Zpracování pro účel plnění povinností, které pro Správce vyplývají z právních předpisů, je nezbytné pro
splnění právních povinností, které se na Správce vztahují.
2.6. Správce zpracovává Vaše osobní údaje, aby mohl vyřídit Vaše žádosti, podněty či jiné stížnosti, a to na
základě jeho oprávněného zájmu na vyřízení Vaší žádosti v souladu s právními předpisy.

DOBA ZPRACOVÁNÍ
2.7. Vaše osobní údaje Správce zpracovává po dobu, která je nezbytná k naplnění účelů jejich zpracování,
které jsme popsali výše. Pokud Správce pozbude účel a právní základ, pak není již nadále oprávněn
Vaše osobní údaje dále zpracovávat.
2.8. V případě poskytnutí plnění na základě podmínek členství, Vaší registrace na Portálu a umožnění
Správci spravovat agendu svých členů zpracovává Správce Vaše osobní údaje po dobu trvání Vašeho
členství.
3
2.9. Vaše osobní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení zpracovává po dobu trvání Vašeho členství.
Pokud jste pro období po ukončení Vašeho členství udělili souhlas se zpracováním Vašich osobních
údajů za účelem zasílání obchodních sdělení při vyplňování přihlášky ke členství dostupné online na
webových stránkách Správce / v prostorách Správce, budou Vaše údaje zpracovávány pro tento účel i
po ukončení Vašeho členství do doby, než svůj souhlas odvoláte. Odvoláním Vašeho souhlasu již
Správce nemůže takové údaje dále zpracovávat.
2.10. Následně Správce zpracovává Vaše osobní údaje po dobu 10 let od ukončení Vašeho členství. Tato
doba slouží ke splnění právních povinností Správce a na vypořádání případných nároků mezi Vámi a
Správcem a dále souvisí s provozem a technickou údržbou systémů Správce a Portálu. Výše uvedené se
nevztahuje na údaje o handicapu, o sportovních výsledcích člena ze systému ČGF, tyto údaje jsou po
ukončení Vašeho členství zpracovávány pouze, pokud jste udělili souhlas s takovým zpracováním při
vyplňování přihlášky ke členství dostupné online na webových stránkách Správce / v prostorách
Správce a budou zpracovávány pouze do doby, než svůj souhlas odvoláte.
2.11. Souhlas se zpracováním osobních údajů dle odst. 2.10 tohoto dokumentu udělujete coby člen Správce
za podmínky, že jste dovršili věk 15 let. Pokud jste mladší než 15 let, souhlas se zpracováním uděluje
Váš zákonný zástupce (rodič) i Vy za podmínky, že jste rozumově a volně vyspělý k pochopení obsahu
tohoto dokumentu a udělení souhlasu, jinak pouze Váš zákonný zástupce. V případě, že souhlas udělí
člen mladší 15 let, který není schopný porozumět obsahu tohoto dokumentu, Správce takový údaj
smaže a bude vyžadovat, aby v takovém případě souhlas se zpracováním udělil zákonný zástupce.
Pokud máte za to, že souhlas Správci poskytl člen mladší 15 let, aniž by dostatečně rozuměl obsahu
dokumentu, kontaktuje prosím Správce na e-mailu help@tycko.cz, aby mohl tuto situaci napravit.
2.12. Pro účely vyřízení Vašich žádostí, podnětů nebo stížností Vaše osobní údaje Správce zpracovává po
dobu potřebnou na jejich vyřízení včetně doby potřebné na prokázání toho, že k jejich vyřízení došlo
v souladu s právními předpisy.

PŘÍJEMCI VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
3.1. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány Správcem nebo zpracovatelem či zpracovateli, pověřeným(i)
Správcem ke zpracování osobních údajů. Za tímto účelem Správce Vaše osobní údaje nebo jejich část
zpracovatelům poskytuje jako jedné z kategorií příjemců osobních údajů. Zpracovateli jsou:
3.1.1. naše společnost GolferIS.cz s.r.o.
3.2. Veškeré povinnosti Správce ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů se vždy vztahují i na
Správcem pověřené zpracovatele.
3.3. Správce nepředává Vaše osobní údaje mimo Evropskou unii.

ZABEZPEČENÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
4.1. Správce uplatňuje přiměřená technická a organizační opatření, aby zajistil ochranu Vašich
zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu
k Vaším osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému
neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Za tím účelem Správce zvolil
zejména náležitá technická opatření a předem stanovené postupy, jejichž dodržování kontroluje.

VAŠE PRÁVA PLYNOUCÍ ZE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JEJICH UPLATNĚNÍ
4

PŘEHLED PRÁV
5.1. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů Vám náleží práva vyplývající z čl. 15 až 22 a 77
GDPR, která můžete uplatnit vůči Správci. Těmito právy jsou:
5.1.1. právo na přístup k Vašim osobním údajům;
5.1.2. právo na opravu Vašich osobních údajů;
5.1.3. právo na výmaz Vašich osobních údajů;
5.1.4. právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů;
5.1.5. právo na přenositelnost Vašich osobních údajů;
5.1.6. právo vznést námitku;
5.1.7. právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování,
včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem
významně dotýká;
5.1.8. právo podat stížnost u dozorového úřadu.

PRÁVO NA PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM
6.1. Máte právo od Správce obdržet informace o tom, zda Vaše osobní údaje zpracovává. Pokud Vaše
osobní údaje zpracovává, máte zároveň právo obdržet od Správce informace o:
6.1.1. účelech, pro které Vaše osobní údaje zpracovává;
6.1.2. jaké kategorie dotčených osobních údajů se jedná;
6.1.3. příjemcích Vašich osobních údajů, tj. zda někomu Vaše osobní údaje předává, a to zejména o
příjemcích ze zemí mimo Evropskou unii nebo v mezinárodních organizacích; v případě
předání do třetí země nebo mezinárodní organizaci máte právo být informován o vhodných
zárukách podle čl. 46 GDPR;
6.1.4. plánované době, po kterou bude osobní údaje uchovávat, případně o kritériích pro určení této
doby;
6.1.5. právu na opravu, výmaz nebo omezení zpracování Vašich údajů, nebo právu vznést námitku
proti tomuto zpracování;
6.1.6. právu podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je zpravidla Úřad pro ochranu osobních
údajů;
6.1.7. veškerých dostupných informací o tom, z jakého zdroje získal Vaše osobní údaje, pokud je
nezískal přímo od Vás;
5
6.1.8. skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování a informace
týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového
zpracování pro Vás.
6.2. Máte právo, aby Vám zaslal kopii Vašich zpracovávaných osobních údajů. Kopii poskytuje bezplatně.
Upozorňujeme, že za další kopie, o něž si opakovaně zažádáte, je Správce již oprávněn účtovat
přiměřený poplatek. Jeho výše bude odpovídat administrativním nákladům, které mu tím vzniknou.

PRÁVO NA OPRAVU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
7.1. Veškeré osobní údaje zpracovává v dobré víře a vyvíjí maximální úsilí, aby šlo o údaje přesné a aktuální.
Může se však z důvodu chyby stát, že Vaše zpracovávané osobní údaje budou nepřesné. V takovém
případě máte právo po Správci požadovat, aby Vaše nepřesné osobní údaje opravil nebo doplnil.

PRÁVO NA VÝMAZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
8.1. Máte právo požadovat, aby Správce vymazal Vaše osobní údaje, které zpracovává. Vaší žádosti je
povinen vyhovět, pokud:
8.1.1. Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak
zpracovány;
8.1.2. odvoláte souhlas, jestliže na jeho základě byly Vaše osobní údaje zpracovávány, to však pouze
za předpokladu, že neexistuje jiný právní základ pro zpracování;
8.1.3. vznesete námitky proti zpracování založeném na oprávněném zájmu nebo veřejném zájmu,
avšak pouze za předpokladu, že neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování
nebo pokud vznesete pouze námitky proti zpracování pro účely přímého marketingu;
8.1.4. Vaše osobní údaje zpracovává Správce protiprávně;
8.1.5. Vaše osobní údaje musí Správce vymazat, aby tím jako správce osobních údajů splnil právní
povinnost stanovenou právními předpisy České republiky nebo Evropské unie;
8.1.6. je Vám 15 a více let a Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb
informační společnosti na základě Vašeho souhlasu, případně na základě souhlasu Vašeho
zákonného zástupce, jste-li mladší než 15 let.
8.2. Upozorňujeme, že z výše uvedených povinností existují výjimky. Správce není povinen vymazat Vaše
osobní údaje i přesto, že by k tomu byl jinak povinen, kdy je zpracování nezbytné:
8.2.1. pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva České republiky nebo
Evropské unie, které se na něj jako správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve
veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým by byl jako správce pověřen;
8.2.2. pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
8.2.3. a pro další důvody, které obsahuje čl. 17 odst. 3 GDPR.
8.3. Upozorňujeme, že v ostatních případech není Správce povinen Vaše jím zpracovávané osobní údaje
vymazat.

PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
6
9.1. Máte právo požadovat, aby Správce omezil zpracování Vašich osobních údajů. Vaší žádosti je povinen
vyhovět, pokud:
9.1.1. popíráte přesnost zpracovávaných osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby mohl
jejich přesnost ověřit;
9.1.2. je zpracování Vašich osobních údajů protiprávní a Vy místo výmazu osobních údajů žádáte
pouze omezení jejich použití;
9.1.3. již Vaše osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon
nebo obhajobu právních nároků;
9.1.4. jste vznesli námitku proti zpracování založeném na oprávněném zájmu, tak omezí zpracování
Vašich osobních údajů do té doby, než ověří, zda jeho oprávněné důvody převažují nad Vašimi
uvedenými v námitce.
9.2. V době, po kterou bude zpracování Vašich osobních údajů omezeno, bude zpracovávat Vaše osobní
údaje pouze na základě Vašeho souhlasu s takovým zpracováním. Upozorňujeme, že i bez souhlasu je
oprávněn mít Vaše osobní údaje uloženy, zpracovávat je pro určení, výkon nebo obhajobu právních
nároků z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodu důležitého veřejného
zájmu Evropské unie nebo jejího členského státu.

PRÁVO NA PŘENOSITELNOST OSOBNÍCH ÚDAJŮ
10.1. Máte právo požadovat, aby Vám Správce předal Vaše osobní údaje, pokud budou splněny všechny tyto
podmínky současně:
10.1.1. tyto osobní údaje jste mu poskytli sami na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů
nebo v souvislosti s plněním smlouvy, jejíž smluvní stranou jste a
10.1.2. uvedené osobní údaje automatizovaně zpracovává.
10.2. Strukturovaný soubor s Vašimi osobními údaji Vám předá ve formátu, který je běžně používaný a
zároveň strojově čitelný.
10.3. V případě, že jsou splněny všechny výše uvedené podmínky současně, máte zároveň právo takto
poskytnutý soubor s Vašimi osobními údaji předat jinému správci nebo po Správci požadovat, aby
uvedený soubor s osobními údaji předal jinému správci přímo on. Vaší žádosti o předání souboru
s osobními údaji přímo jím vyhoví, pokud to pro něj bude technicky proveditelné.

PRÁVO VZNÉST NÁMITKU
11.1. Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud tyto údaje Správce
zpracovává na základě oprávněného zájmu nebo veřejného zájmu, včetně profilování.
11.2. Oprávněný zájem na zpracování může mít Správce nebo třetí osoba. Pokud vznesenou námitku
Správce obdrží, nebude Vaše osobní údaje dále zpracovávat. To však neplatí v případě, kdy má Správce
pro takové zpracování Vašich osobních údajů závažné oprávněné důvody, které převažují nad Vašimi
zájmy, právy a/nebo svobodami, případně pokud je nutné zpracovávat uvedené osobní údaje pro
určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. V případě, že Správce shledá závažné oprávněné
důvody, bude Vás o tom neprodleně informovat.
11.3. Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud tyto údaje Správce
zpracovává pro účely přímého marketingu, včetně profilování. Pokud vznesenou námitku Správce
obdrží, nebude Vaše osobní údaje dále zpracovávat.
7

PRÁVO PODAT STÍŽNOST U DOZOROVÉHO ÚŘADU
12.1. Máte právo podat stížnost přímo u dozorového úřadu v členském státě Evropské unie. Pro Českou
republiku se obraťte na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem na Pplk. Sochora 27, 170 00
Praha 7. Více informací o jeho činnosti a způsobu, jakým podat stížnost, naleznete na jeho webových
stránkách dostupných na adrese www.uoou.cz nebo v sídle Úřadu.

INFORMACE K UPLATŇOVÁNÍ VAŠICH PRÁV
 Vaše práva můžete uplatnit na e-mailové adrese Správce help@tycko.cz.
 Jakmile Správce obdrží Vaši žádost, ze které nebude patrné, kdo je žadatelem, bude muset ověřit Vaši
totožnost, tedy skutečnost, že žádost učinila k tomu oprávněná osoba. Pokud by si totiž o Vaší
totožnosti nebyl jistý, mohlo by se stát, že Vaše osobní údaje poskytne třetí osobě. V případě, že
Správci odmítnete poskytnout součinnost při ověřování Vaší totožnosti, nebude moci žádosti vyhovět.
 Na Vaši žádost Správce zareaguje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od
obdržení Vaší žádosti. Pokud nebude z určitých důvodů možno Vaši žádost v uvedené lhůtě zpracovat,
zašle Vám Správce o tom oznámení, v němž uvedenou lhůtu prodlouží maximálně o další dva měsíce
(tj. maximálně na celkové tři měsíce).
 Odpověď na Vaši žádost Vám zašle Správce na e-mail, ze kterého žádost obdržel. Pokud trváte na
tom, aby Vás Správce o vyřízení žádosti informoval jiným způsobem, například poštou, sdělte, prosím,
tuto informaci přímo v podané žádosti.
 Vaše žádosti vyřizuje Správce bezplatně. Správce je však oprávněn po Vás požadovat uhrazení nákladů
spojených s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných
úkonů, pokud by byla podaná žádost nedůvodná nebo nepřiměřená (především pokud by se
opakovala). V takovém případě je Správce oprávněn i rovnou odmítnout žádosti vyhovět.
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.
Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to například zasláním emailu na adresu help@tycko.cz, nebo zasláním dopisu na
adresu společnosti GolferIS.cz s.r.o., IČO: 04202970, se sídlem Brněnská 412/59, Slavonín, 783 01
Olomouc.